piątek, 14 czerwca 2013

PERSONEL W ŻŁOBKU

 Personel w żłobku.
  1.  Dyrektor żłobka.
 Pracą żłobka kieruje dyrektor. Jest to osoba, która posiada: wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo co najmniej wykształcenie średnie oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi. Organizację wewnętrzną żłobka określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, za realizację którego on odpowiada.
2.Opiekun w żłobku.
Wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie. Kto może być opiekunem?
      Opiekunem w żłobku może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Ponadto, opiekunem może być także osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:
 - co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do trzech lat lub
 - przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem w pełni wykwalifikowanego opiekuna.
 Jeżeli osoba, która posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do trzech lat oraz średnie wykształcenie ale nie pracowała z dziećmi w wieku do trzech lat przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80 - godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.
3.Wolontariusz jako pomoc opiekuna w sprawowaniu opieki nad dziećmi.
      Przy zapewnianiu opieki nad dziećmi przebywającymi w żłobku można korzystać z pomocy wolontariuszy. Wolontariusz, przed rozpoczęciem świadczenia pracy w żłobku, zobowiązany jest odbyć 40 - godzinne szkolenie. Jednakże, jeżeli wolontariusz posiada kwalifikacje i doświadczenie w pełni wykwalifikowanego opiekuna jest zwolniony z odbywania szkolenia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz